Services

Skipper Training License / Patente Nautica / Patenta Detare

The skipper course is performed by TSTS Group Marine Training Center, in Albania, and is organized by experienced certified skippers who are able to transfer their extensive knowledge to the candidates with passion in yacht sailing. The course is intensive and not only for new sailors but also for who have already general experience in sailing and conducting a yacht. The Albanian Skipper License, issued by the Maritime Administration, is provided for who has fulfilled with good results this intensive 10 days course, and has no coastal limitations. At the Maritime Training and Crew Employment Center - TSTS Group, are provided skipper courses also for foreign candidates who want to obtain a Yacht Captain License, up to 500 GT, to sail without limits from the coast. As results of our agreement with the Maritime Authority of Panama, candidates who fully meet the requirements after the successful completion of the STCW Courses, can acquire Panamanian Yacht Captain License, the release of which one is performed through ours services as a recognised maritime training center. TSTS Group is approved as RYA (Royal Yachting Association), Training Centre for Albania and able to run your requested RYA courses.

Il corso di skipper viene eseguito da TSTS Group Centro di Formazione Marittima in Albania, ed è organizzato da skipper certificati esperti che sono in grado di trasferire le loro vaste conoscenze ai candidati con passione nella navigazione di barche. Il corso è intensivo e non solo per i nuovi candidati, ma anche per chi ha già esperienza generale nella conduzione di uno yacht. La licenza per skipper Albanese, rilasciata dall'Amministrazione marittima, viene fornita per chi ha soddisfatto con buoni risultati questo corso intensivo di 10 giorni e non ha limitazioni costiere. Presso il Centro per l'addestramento marittimo - TSTS Group, sono previsti corsi per skipper anche per candidati stranieri che desiderano ottenere una licenza di capitano di yacht, fino a 500 GT, per navigare senza limiti dalla costa. Come risultato del nostro accordo con l'Autorità Marittima di Panama, i candidati che soddisfano pienamente i requisiti dopo il completamento con successo dei Corsi STCW, possono acquisire la Panama Yacht Captain, che verrà rilasciata attraverso i nostri servizi come centro di addestramento marittimo riconosciuto. Il Gruppo TSTS è approvato dal (Royal Yachting Association), come Centro di formazione riconosciuto RYA per l'Albania, ed e in grado di eseguire i corsi RYA richiesti.

Kursi skipper kryhet nga Qendra e Trajnimit Detar TSTS Group në Shqipëri dhe është i organizuar nga kapitene me përvojë të certifikuar, të cilët janë në gjendje të transferojnë njohuritë e tyre të gjera për kandidatët me pasion lundrimin me vela ose me jaht. Kursi është intensiv dhe jo vetëm për kandidatë të rinj, por edhe për ata që tashmë kanë përvojë të përgjithshme në lundrim dhe drejtimin e një jahti. Licenca Shqiptare Skipper, e lëshuar nga Administrata Detare, sigurohet për personat që kanë përmbushur me rezultate të mira këtë kurs intensiv 10 ditor dhe nuk ka kufizime bregdetare. Në Qendrën e Trajnimit Detar - TSTS Group, ofrohen kurse skipper edhe për kandidatët e huaj, të cilët dëshirojnë të marrin një licencë Yacht Captain, deri në 500 GT, për të lundruar pa kufij nga bregu. Si rezultat i marrëveshjes sonë me Autoritetin Detar të Panamasë, kandidatët që përmbushin plotësisht kërkesat pas përfundimit të suksesshëm të kurseve të STCW, mund të marrin licencën Panama Yacht Captain, leshimi i të cilave kryhet përmes shërbimeve tona si një qendër e njohur e trajnimit detar. TSTS Group është e aprovuar nga Shoqata Mbretërore Angleze e Jahteve, si qendër e njohur ndërkombëtare RYA në Shqipëri dhe mund të zhvillojë kurse detare për patentat e skafeve.

Address

ALBANIA - Tirana 

MARITIME TRAINING & CREWING
Boulevard: "Gjergj Fishta 146", Tower 1, Apart. 7/2 
(Hotel HILTON GARDEN Inn - ALPAS Center)
Tel/Fax: +355 44 503753
Mobile: +355 672027533
e-mail: info@tstsgroup.com


ALBANIA - Durres

MARITIME TRAINING & CREWING
Taulantia Square, L. 1, St. Kleosteni, Tower 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198 
Mobile: +355 67 2030610
e-mail: info@tstsgroup.com

Our Support Services

Flag Registration
Skipper Training License
Insurance Services
Commercial Services
Financing Services
Maintenance Services
 

Currently are 10 guests and no members online

© 2017 Yacht Port Services. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio